Show menu

Izvedena 10. redna seja Skupščine družbenikov RRA Koroška d.o.o.

28. 11. 2016

V petek 25. 11. 2016 je bila izvedena 10. redna seja Skupščine družbenikov RRA Koroška d.o.o., kjer so družbeniki soglasno potrdili predlog sprememb Družbene pogodbe RRA Koroška d.o.o. z dne 3. 6. 2011 (objava v registru z dne 5. 7. 2011). V nadaljevanju podajamo obširnejše pojasnilo. 

Utemeljitev

RRA Koroška d.o.o. je v mesecu avgustu prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za regionalni razvoj, dopis glede upoštevanja izvajanja 7. odst., 20. člena Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR-2), ki se glasi:

»Izvoljeni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti v organu upravljanja, nadzora ali zastopanja v RRA.« Funkcionarji so skladno s 6. točko 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK) na občinski ravni župani, podžupani in občinski svetniki.

V Upravnem odboru RRA Koroška so bili do sedaj imenovani poleg zastopnika družbenika, ki je prispeval naši družbi največ sredstev, torej Slovenskega regionalnega razvojnega sklada in zastopnika A.L.P. PECA podjetja za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o, kot predstavnika lokalnega pospeševalnega centra, župani (funkcionarji) občin (MO Slovenj Gradec, Občine Ravne na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Prevalje, Občine Podvelka), kar je v nasprotju z 7. odst., 20. člena ZSRR-2, zaradi nezdružljivosti funkcij.

Preučili smo prakso Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK), z dne 23. 5. 2013, št- 06240-1/2013-74 in našli jasno pojasnilo, da v organih, ki nadzorujejo poslovanje oziroma vodenje poslov gospodarske družbe oziroma drugega pravnega subjekta javnega ali zasebnega prava, poklicni funkcionarji ne smejo biti člani teh odborov, pri čemer je odločilna dejanska pristojnost organa, ne formalno poimenovanje.

Torej primeroma, tudi če bi želeli poimenovati nek drug organ RRA in mu podelili zgoraj omenjene pristojnosti ter naloge, je navedena prepoved članstva županov v organih nadzora absolutna. V skladu z objavljenim mnenjem KPK pa so v organu Skupščine lahko poklicni župani, vendar pod pogojem, da Skupščina izvaja zgolj ustanoviteljske pravice.

Institut prepovedi članstva in dejavnosti funkcionarjev pa ne opredeljuje samo ZSRR-2, ampak tudi ZIntPK, ki to prepoved uveljavlja v nekoliko različnem obsegu za poklicne in nepoklicne funkcionarje.

KPK se je v odgovoru, z dne 18. 6. 2013, št. 06240-1/2013-95, opredelila glede tudi glede tolmačenja oz. uporabe teh dveh zakonov.

Stališče KPK je, da se v konkretnem primeru za izvoljene funkcionarje od uveljavitve ZSRR-2A (Ur. l. RS, št. 57/12, veljaven od 28. 7. 2012) dalje, primarno uporabljajo določbe tega zakona, torej Zakona o spodbujanja skladnega regionalnega razvoja.

Predlagana rešitev

Z vidika zagotavljanja čim večje operativnosti in smotrnosti pri izvajanju regionalne razvojne politike nasploh, je Upravni odbor RRA Koroška sprejel sklep, da se v organ nadzora RRA Koroška imenujejo direktorji občinskih uprav oziroma tajniki občin.

Dosedanji Upravni odbor ni imel nikoli ne formalnih, niti dejanskih funkcij vodenja (ali upravljanja, ta pravica in pristojnost pripada poslovodji družbe). Ker ima že dosedanji organ vseskozi zgolj nadzorno funkcijo nad vodenjem družbe, je smotrno, da se s spremembo članov v organu nadzora uredi tudi preimenovanje Upravnega odbora v Nadzorni odbor.

Še en razlog za preimenovanje pa je dejstvo, da so v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, direktorji občinskih uprav oziroma tajniki občin lahko člani v organih nadzora, ne smejo pa biti člani v organih vodenja/upravljanja.

Na seji Upravnega odbora RRA Koroška je bil sprejet tudi sklep, da se število članov poveča (iz števila 7 na število 15), saj je bil podan predlog o razširitvi članov, torej o sodelovanju vseh občin Koroške regije v Nadzornem odboru. Na podlagi nove Družbene pogodbe RRA Koroška d.o.o. z dne 25. 11. 2016 bodo člani Nadzornega odbora predstavniki 12 občin Koroške regije, predstavnik Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, predstavnik lokalnega pospeševalnega centra in predstavnik regijskega gospodarstva.

Pomembna zadeva, ki zadeva spremembo Družbene pogodbe (poleg preimenovanja in razširitve članov organa nadzora nad vodenjem RRA Koroška) je tudi izpustitev Programskega odbora .

Programski odbor ni bil organ upravljanja, njegov namen je bil oblikovati programsko razvojne rešitve. V letu 2011 se je s spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja med drugim tudi spremenila organiziranost regije, kar pomeni, da občine usklajujejo svoje razvojne interese ter uresničujejo pristojnost za načrtovanje in izvajanje regionalne politike v razvojni regiji tako, da so skupaj z drugimi razvojnimi partnerji v regiji ustanovile Razvojni svet regije (30 članov, 12 predstavnikov občin, 12 predstavnikov gospodarstva v regiji in 6 predstavnikov nevladnih organizacij v regiji). Glede na vlogo in pomen Razvojnega sveta Koroške regiji je smiselno Programski odbor v Družbeni pogodbi RRA Koroška izpustiti.

Na seji družbenikov je bila tudi prisotna notarka Sonja Kralj, ki bo spremembo Družbene pogodbe z dne 25. 11. 2016 v skladu z Zakonom o gospodarskih družbam (ZGD-1) prijavila za vpis v register. Sprememba družbene pogodbe začne veljati z vpisom v register.