Show menu

Slovenski regionalni dnevi 2017

22. 11. 2017
Simpozij Slovenski regionalni dnevi je tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Predstavijo in ocenijo se dosedanje aktivnosti, z dialogom med vpletenimi deležniki pa se vzpostavijo nove sistemske in metodološke rešitve na tem področju.

Z letošnjo temo, posvečeno spremljanju in vrednotenju regionalne politike, so organizatorji želeli soočiti poglede akademske sfere ter resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin in drugih akterjev v regionalnem razvoju ter s tem prispevati k boljši kulturi spremljanja in vrednotenja.

Udeleženci dogodka so na koncu opredelili nekaj prednostnih področij, ki bi jih regionalna politika morala izboljšati oziroma primerno urediti:
  • Država mora poskrbeti za ustrezne strateške dokumente, ki bodo zasledovali jasno vizijo razvoja države v naslednjih desetletjih.
  • Programiranje je treba opreti na kakovostne strokovne podlage in podrobne analize, saj se s tem kakovost dokumentov močno izboljša.
  • V vsakem programu je treba primerno zasnovati sistem spremljanja in vrednostenja, obenem pa zagotoviti tudi primerna finančna sredstva za njuno izvajanje.
  • Izboljšati je treba kulturo spremljanja in vrednotenja, in sicer ne zgolj na področju kohezijske in regionalne politike, temveč v vseh sektorjih.
  • V pripravo in izvajanje dokumentov je treba vključiti vse pomembne deležnike.
  • V želji po čim kakovostnejši pripravi programskih dokumentov za novo finančno perspektivo je treba k načrtovanju pristopiti dovolj zgodaj.
  • Velik poudarek je treba dati razvoju kompetenc ljudi, ki pri programiranju sodelujejo.
  • Vzpostaviti je treba organizacijski okvir, ki bo na vključujoč način omogočal uspešno izvajanje regionalne politike, istočasno pa poskrbeti za ustrezno institucionalno zastopanost regionalne ravni.

Več informacij o dogodku v izjavi za javnost na spletni strani Geografskega inštituta Antona Melika.

Ob letošnjem simpoziju je izšla znanstvena monografija "Prostor, regija, razvoj", tudi s prispevkom mag. Petra Zajc in Uroša Rozmana z RRA Koroška "Izkušnje iz vrednotenja projektov na temo kolesarjenja v obdboju 2007-2013 na primeru razvojne regije Koroška".

Vir besedila in fotografije: ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika