Show menu

Razvojni svet Koroške regije je obravnaval in določil najpomembnejše projekte za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj Koroške regije

13. 2. 2018
Razvojni svet Koroške regije je na svoji 8. redni seji, ki je bila izvedena 12. februarja 2018, obravnaval in določil najpomembnejše projekte za uvrstitev v osnutek dopolnjenega Dogovora za razvoj Koroške regije ter obravnaval in potrdil Poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo za obdobje 2014-2020 v letu 2017.

V osnutku dopolnjenega Dogovora za razvoj Koroške regije je za sofinanciranje iz sredstev OP EKP 2014–2020 predlaganih 23 najpomembnejših projektov regije, po sledečih prednostnih naložbah:

  • PN 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. V okviru te PN so predvideni investicijski projekti v komunalno infrastrukturo na lokacijah obrtnih con na območju občin Dravograd, Mežica, Muta, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Vuzenica ter regijski projekt s področja usposabljanja za podjetništvo - Podjetno nad izzive (PONI) - , ki bo prispeval k spodbujanju podjetništva in odpiranju novih delovnih mest za mlade v podjetništvu.
  • PN 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi. V okviru te PN je predlaganih osem investicij/projektov izgradnje manjkajočih odsekov kolesarskega omrežja v Koroški regiji.
  • PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, in sicer prvi specifični cilj zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ter drugi specifični cilj večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Projekti čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo izvedeni na območju občin Dravograd, Mežica, Muta in Radlje ob Dravi. Na področju vodooskrbe pa je predlagan 1 projekt - Gradnja čistilne naprave za pitno vodo (ultrafiltracija) in gradnja manjkajočih vodovodov na območju MO Slovenj Gradec.
  • PN 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, vključno prek multimodalnih vozlišč. Za sofinanciranje je predlagan projekt priprave dokumentacij/e za navezovalne ceste na koridorju 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Holmec.