Show menu

DAVČNA OBRAVNAVA SUBVENCIJE V PRIMERU ZAVEZANKE Z NORMIRANIMI ODHODKI

10. 5. 2018
SPOT svetovanje Koroška
Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem


Ravne na Koroškem, 09.05.2018


ZADEVA: DAVČNA OBRAVNAVA SUBVENCIJE V PRIMERU ZAVEZANKE Z NORMIRANIMI ODHODKI

SPOT svetovanje Koroška je imela v obravnavi primer novo registrirane samostojne podjetnice, ki je v okviru programa spodbujanja ženskega podjetništva prejela subvencijo oziroma enkratno finančno pomoč za samozaposlitev v višini 5.000,00 EUR. V skladu s pogodbo sklenjeno z Zavodom za zaposlovanje mora prejemnica subvencije ohranjati samozaposlitev vsaj 24 mesecev. Samostojna podjetnica vodi svoje poslovne knjige ob upoštevanju normiranih odhodkov. Slednja se je na svetovalce SPOT svetovanje Koroška obrnila z vprašanjem, ali sme prejeto subvencijo časovno razmejiti ali mora že v obdobju prejema subvencije prepoznati prihodke v njeni celotni višini.

Predlog rešitve SPOT svetovanja Koroška je bil v smislu razmejitve prihodkov glede na čas trajanja registriranega podjetja v tekočem letu. Podlaga nam je bila v SRS 2016  in sicer SRS 11 v povezavi s SRS 15. Ker so se pojavljala različna tolmačenja, se je SPOT svetovanje KOROŠKA obrnilo na Finančni urad RS s prošnjo po podaji uradnega stališča vezano na opisani primer. 

S strani FURS št. 0920-706/2013-2 smo prejeli pojasnilo, da prejemnica subvencije za samozaposlitev SME subvencijo dolgoročno časovno razmejiti, ne glede na to ali se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih ali normiranih odhodkih. Prenos subvencije za samozaposlitev iz dolgoročno odloženih prihodkov med poslovne prihodke, mora biti skladen z dinamiko nastajanja stroškov, za namen pokrivanja katerih je bila subvencija prejeta (primer: plačilo prispevkov).

FURS pojasnjuje, da je subvencijo za samozaposlitev posameznica prejela v zvezi z (bodočim) doseganjem dohodkov v okviru opravljanja dejavnosti, zato v skladu z drugo točko 20. člena ZDoh-2 NI oproščena plačila dohodnine. Kako subvencija vpliva na davčno osnovo določajo pravila SRS, ki v delu, ki se nanaša na prihodke veljajo enako za vse zavezance, ne glede na to kako ugotavljajo davčno osnovo, saj zakon v tem delu ne predpisuje razlikovanja. Na podlagi SRS 15.5 državne podpore (vključno z opisano subvencijo) ostajajo začasno med odloženimi prihodki in se prenašajo med poslovne prihodke skladno z nastajanjem stroškov, za katerih pokrivanje so namenjene.

Subvencija je namenjena pokrivanju stroškov samozaposlitve v obdobju 24 mesecev. Posledično je utemeljeno, da se opisana subvencija prelije v prihodke najkasneje v obdobju 24 mesecev od začetka opravljanja dejavnosti oziroma najkasneje v obdobju 24 mesecev od prejema subvencije.

Besedilo je povzetek obrazložitve pridobljene s strani Finančne uprave RS Ljubljana št. 0920-706/2013-2, z dne 8.5.2018.

Povzetek: Skladno z zakonodajo podjetnica lahko časovno razmeji prejeto subvencijo oziroma enkratno finančno pomoč za samozaposlitev  v višini 5.000,00 EUR na 24 mesecev.Pripravila: 
Danijela Uran
SPOT svetovalka

SPOT svetovanje Koroška


Članek (706 KB)