Show menu

[Članek] SPOT svetovanje Koroška: Zadnji rok za izdajo dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

8. 11. 2018
Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki v okviru svoje dejavnosti prodajajo tobak, tobačne in povezane izdelke morajo vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja za prodajo tovrstnih izdelkov najkasneje do 11.11.2018, kajti v nasprotnem primeru bodo le-ti v prekršku.

Velja za vse tiste prodajalce, ki že opravljajo dejavnost tovrstne prodaje, v primeru, da tega dovoljenja še nimajo in bodo za dovoljenje zaprosili do predhodno omenjenega datuma, ne bodo v prekršku.

Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov je potrebno pridobiti za naslednje dejavnosti:

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; nespecializirana trgovina na debelo; restavracija; gostilna; okrepčevalnica; kavarna; slaščičarna; strežba pijač, bar; hotel; menza in druga oskrba z jedmi; motel; penzion; gostišče; prenočišče; počitniški domovi; počitniška stanovanja in naselja; planinski dom; mladinsko prenočišče; nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki; turistične kmetije brez sob; turistične kmetije z nastanitvijo; dejavnost dijaških in študentskih  domov ter druge nastanitve; dejavnost zabaviščnih parkov; druge nastanitve za krajši čas; druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov, seveda vse pod pogojem, če prodajajo predmetne izdelke.

Dovoljenje, ki ga samostojni podjetniki in gospodarske družbe pridobijo omogoča prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, le tega pa je potrebno pridobiti za vsak poslovni prostor posebej (ni prenosljivo), kjer se stalno ali občasno izdajajo računi za dobavo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Vlagatelju je omogočeno, da lahko vloži vlogo za več poslovnih enot hkrati, ob tem pa za vsako enoto navede matično številko in naslov.  Dovoljenje bo namreč, ob pravnomočno ugotovljenih kršitvah, odvzeto samo za poslovni prostor, v katerem so bile kršitve ugotovljene.

V 3. členu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (UL RS, št. 9/17 in 29/17) je natančno opredeljeno za katere izdelke je potrebno pridobiti dovoljenje. V definicijo tobaka spadata tobak za pipo in tobak za zavijanje. Slednji tobačni izdelki zajemajo tobak za njuhanje, tobak za vodno pipo in tobak za žvečenje. Kot ostale povezane izdelke opredelimo zeliščne izdelke, elektronska cigareta ter novi tobačni izdelek, ki se je na tržišču pojavil leta 2014.

Poslovni subjekt lahko pridobi dovoljenje za prodajo vseh treh vrst izdelkov (tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov), čeprav dejansko v svojem poslovnem prostoru kasneje prodaja na primer, le tobačne izdelke.

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži samo elektronsko preko portala e-Vem (SPOT). Elektronska vloga je na voljo že od 27.9.2018. Poslovni subjekti, ki že uporabljajo e-Vem (SPOT) portal si morajo pred oddajo vloge urediti pooblastilo za oddajo te vloge preko portala e-Vem (SPOT), novi uporabniki portala e-Vem (SPOT) pa si morajo pred oddajo vloge urediti tudi ustrezno digitalno potrdilo. 

Pri oddaji vloge mora vlagatelj za izdajo dovoljenja natančno opredeliti ključne podatke, ki so zahtevani. Zaradi razumevanja , da se lahko pri oddaji podatkov pojavijo morebitne napake, se bodo slednji podatki pred izdajo dovoljenja predhodno preverili tudi v uradnih evidencah. V primeru, da bo pri navedenih podatkih prišlo do neskladja s podatki iz AJPES, bodo pristojni organi zaprosili vlagatelja za dodatna pojasnila oziroma za dopolnitev vloge, če bo le ta potrebna.

Veljavnost dovoljenja je za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja, ki ob vsakem podaljšanju velja za naslednjih 5 let od dneva izdaje. Stroški, ki nastanejo pri izdaji dovoljenja so stroški upravne takse v višini 18,10 eur.

Za plačilo stroškov postopka (stroške upravne takse) ne boste prejeli računa, saj Zakon o davku na dodano vrednost v petem odstavku 5. člena določa, da državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence. 

V primeru razširitve nabora izdelkov v določeni poslovni enoti bo potrebno pridobiti novo dovoljenje, na katerem bodo označene ustrezne vrste izdelkov, ki so se dodale k prodaji. Nakar pomeni ponovno oddajo vloge s plačilom upravne takse, ki mu bo sledila izdaja novega dovoljenja z veljavnostjo 5 let od dneva izdaje. 

Izdaja dovoljenja bo v času oddaje večjega števila vlog izvršena čimprej, vendar najkasneje v roku meseca dni po prejetju popolne vloge za začetek postopka in po plačilu stroškov upravne takse. Dovoljenja bodo vročena skladno z določbami ZUP,  priporočeno s povratnico. 

V poslovnem prostoru kjer se prodajajo tobak, tobačni in povezani izdelki mora biti pridobljeno originalno dovoljenje vidno razstavljeno. Smiselno je, da se dovoljenje razstavi v prostor v najkrajšem možnem času po prejetju, kajti evidenca dovoljenj bo dostopna tudi nadzornim organom.

V primeru, da se originalno izdano dovoljenje na kakršenkoli način poškoduje ali uniči bo izdan dvojnik in vlagatelju ne bo potrebno ponovno vložiti vloge za pridobitev novega dovoljenja. Dvojnik dovoljenja se bo lahko pridobil preko elektronskega načina, oddaja vloge za dvojnik bo štela za potrdilo, da je izdaja le tega v teku.

Za SPOT svetovanje Koroška

RRA Koroška d.o.o.:

Danijela Uran, podjetniška svetovalka


Viri:

1. Računovodja.com (datum zadnje spremembe: 22.10.2018). Vzpostavljena nova e vloga za izdajo dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov [online]. Dostopno na: https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10357 [5.11.2018].

2. Pravno – informacijski sistem. Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov [online]. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13444 [5.11.2018].

3. OOZ Ravne na Koroškem (datum zadnje spremembe: 23.10.2018). Pogosta vprašanja in odgovori – dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov  [online]. Dostopno na: http://www.ooz-ravne.si/ [5.11.2018].

4. SPOT, Slovenska poslovna točka (datum zadnje spremembe: 17.10.2018). Dovoljenje za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov [online]. Dostopno na: http://evem.gov.si/info/dovoljenja/dovoljenje/13102/prikaziDovoljenje/ [5.11.2018].


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si