Show menu

Javni razpis za izvedbo spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2019

4. 9. 2019
Javni razpis za izvedbo spodbujanja samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem v letu 2019

Datum dokumenta in objava na spletni strani: 30.08.2019


Predmet razpisa: 

Predmet javnega razpisa je izvedba ukrepa dotacije za samozaposlitev na podlagi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019 (Ur. Glasilo slovenskih občin št. 15/19) in Pravilnika o spodbujanju samozaposlovanja v Občini Ravne na Koroškem  (Ur.l. RS, št. 39/19) (v nadaljevanju: Pravilnik), skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013).

Upravičenci in pogoji vlagateljev:

Upravičenci po tem razpisu so samozaposlene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- dejavnost mora biti registrirana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
- gospodarski subjekt mora imeti sedež in dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem,
- dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
- oseba mora biti samozaposlena za polni delovni čas,
- samozaposlitev se mora ohraniti najmanj eno leto po podpisu pogodbe o dodelitvi dotacije,
- stalno prebivališče prijavitelja na območju Občine Ravne na Koroškem, 
- samozaposlitev mora biti pričeta v obdobju od 1.9.2018 do 30.8.2019.
 
V kolikor se iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev pred iztekom enoletne ohranitve samozaposlitve  ter v drugih primerih iz 19. člena Pravilnika, je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi. Prejemnik, ki je prejel sredstva po tem razpisu, ne more za isti namen od razpisovalca prejeti sredstev v naslednjih 3 letih. 

Pogoji za dodelitev sredstev:

Sredstva se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje za vlagatelje. Sredstva se bodo dodeljevala po datumu oz. času prejema vloge do porabe sredstev. Prednost bodo imeli vlagatelji, ki so starejši od 50 let ali mlajši od 30 let ter so bili prvič vpisani v Poslovni register Slovenije. Pri teh vlagateljih se čas oddaje vloge ne upošteva, razen v primeru, da bi bilo popolnih več vlog kot je razpoložljivih sredstev.

Višina sredstev:

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2019 na proračunski postavki SM 54101825 Spodbujanje gospodarske dejavnosti, v skupni višini 20.000 €. Višina sredstev, ki jih prejme posamezni upravičenec, znaša 1.250 €.  

Rok za prijavo: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 01.10.2019 do 15.00 ure.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Darko Šuler, tel. št. 02 82 16 018, e-pošta: darko.suler@ravne.si