Show menu

[SPOT članek] Podjetniki pozor! Kazni za tista podjetja, ki niso vpisana v Register dejanskih lastnikov

19. 9. 2019
Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Subjektom, ki lastništva še niso vpisali je FURS kot nadzorni organ preko portala eDavki vročil poziv, da to storijo v roku 30 dni od prejema poziva. Obveznost lahko opravite preko aplikacije eRDL na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/eRDL/Vpis

Prav tako se morajo evidenco RDL vpisati vse fizične osebe, ki zastopajo subjekte, ki nimajo poslovnih deležev oz. pri katerih ni možna udeležba pri opravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, npr. društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti itd. ter dejanski lastnik ustanove (36. člen ZPPDFT-1). Na glede na to določilo se kot dejanski lastnik ustanove v tem zakonu šteje vsaka fizična oseba, ki je: ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove, skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove, zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.

Pozor!  V kolikor dolžnost vpisa ni opravljena, se kršitev dolžnosti vpisa v Register dejanskih lastnikov sankcionira z globo od 6.000 do 60.000 evrov za pravno osebo in z globo od 400 do 2.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe. 

Pomembno: preverite še, če imate ustrezno urejeno eVročanje, saj FURS pozive vroča v eDavke! Več informacij najdete na spletni strani FURS.

1.Kaj je Register dejanskih lastnikov?
Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

2.Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:
  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
  • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpisujejo, tudi če ima podjetnik posameznik urejeno zastopanje prokurista.
Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

3. Vpis dejanskih lastnikov v Register
Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba (npr. računovodski servis), prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.
Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis dodano v profil uporabnika. Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

4. Kateri podatki se vpišejo v Register
V RDL se vpišejo podatki o:
  • pravni osebi (firma, naslov, sedež, matična* in davčna številka, datum vpisa in izbrisa),
  • dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, višina lastniškega deleža ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL),
  • o kategoriji oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
*matična številka se vpiše samo pri pravnih osebah, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije

5.Navodila za vpis v Register dejanskih lastnikov

Navodilo za uporabo spletne aplikacije eRDL

Pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije lahko pooblastijo drugo osebo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov prek sistema ePooblastil. Navodila za pooblaščanje so na voljo tukaj.
Tuja pravna oseba, ki ni vpisana v Poslovni register Slovenije in je zavezanec za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov in želi pooblastiti drugo osebo za vpis podatkov, izpolni spodnji obrazec:
Pooblastilo za tuje sklade, tuje ustanove ali podobne pravne subjekte

6. Na nekatera najpogostejša vprašanja podjetnikov najdete odgovore na naslednji povezavi:
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Pogosta_vprasanja#accordianFAQBody495

Prav tako lahko v primeru nejasnosti preverite neposredno pri Uradu za preprečevanje pranja denarja, kontaktni podatki spodaj:

VIR:

Za SPOT svetovanje Koroška: David Valič, Podjetniški center Slovenj Gradec

Članek (191 KB)