Show menu

Ostali razpisi

22. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.
Preberi več
22. 5. 2017

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017)

Izvajalec razpisa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Preberi več
22. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Preberi več
22. 5. 2017

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti
Preberi več
22. 5. 2017

Javni razpis za izvedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«,

Predmet javnega razpisa je informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite, in sicer tujcem, ki izrazijo namen podati prošnjo za mednarodno zaščito in kasneje prosilcem, zagotoviti temeljna postopkovna jamstva glede informiranja: obveščenost o postopku, pravicah, obveznostih in posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s pristojnimi organi, za obdobje 36 mesecev od pričetka izvajanja projekta oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajane projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
Preberi več
15. 5. 2017

Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.
Preberi več
15. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 in 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019 na naslednjih prednostnih področjih, in sicer: 1) hrana, 2) biotehnologija, 3) znanosti o morju in okolje.
Preberi več
15. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Preberi več
15. 5. 2017

Javni razpis »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve treh strokovnih centrov za podporo otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami z namenom razvoja novih programov oziroma prilagoditev in nadgradnja obstoječih metod in oblik dela v vzgojnih zavodih (z namenom najučinkovitejše vrnitve otroka oziroma mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v domače okolje, v družbo oziroma v samostojno življenje) ter v preventivne namene (z namenom zmanjševanja vključitev v vzgojne zavode).
Preberi več
15. 5. 2017

Javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018

Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023. Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov.
Preberi več