Show menu

Ostali razpisi

16. 1. 2018

Javni razpis za pridobitev licence za supervizorja v socialnem

Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva ter javna objava liste supervizorjev.
Preberi več
16. 1. 2018

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

Predmet javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija FORD).
Preberi več
16. 1. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z nepogostimi kroničnimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja
Preberi več
16. 1. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa PR 2018) (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018) Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpisa Etn 2018) (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018)
Preberi več
16. 1. 2018

Sprememba: JR Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Sprememba (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in nove dodatne prijavne roke za leto 2018.
Preberi več
8. 1. 2018

Javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja

Javni razpis za izbor kulturnih programov/projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Mislinja, ki jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis Mislinja- PrP-2018).
Preberi več
8. 1. 2018

Javni razpis »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«

Javni razpis je namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. S tem prispevajo k uresničevanju ciljev RISS, ki predvideva vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo učinkovit prenos znanja iz javno-raziskovalnih organizacij v podjetja.
Preberi več
8. 1. 2018

Sprememba Javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017

V Javnem razpisu za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2017 (Uradni list RS, št. 54/17; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »10. 1. 2018« nadomesti z datumom »28. 2. 2018«.
Preberi več
4. 1. 2018

Javni razpis P7R 2017 – mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP). Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.
Preberi več
4. 1. 2018

Javni razpis za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

Predmet javnega razpisa je reprogramiranje finančnih obveznosti vlagateljev, ki so investirali v sadjarstvo in vinogradništvo in pri katerih je prišlo do nezmožnosti vračanja finančnih obveznosti iz naslova investicijskih posojil zaradi pozebe v letu 2017. Investicijsko posojilo je posojilo za vlaganja v izgradnjo in obnovo sadovnjakov in vinogradov, vključno z nakupom, gradnjo, adaptacijo ali izboljšanjem nepremičnin, nakupom kmetijske mehanizacije, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, nakupom zemljišč, vendar vse vezano na dejavnost sadjarstva in vinogradništva.
Preberi več