Show menu

Ostali razpisi

22. 6. 2018

Sprememba (Uradni list RS št. 42/2018 z dne 19. 6. 2018) Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018

Spremeni se rok za oddajo vlog, zato se v tretjem odstavku 23. točke javnega razpisa del besedila spremeni tako, da se namesto: »je 11. 7. 2018« glasi: »je 30. 7. 2018« in namesto: »v oktobru 2018« glasi: »v novembru 2018«. V četrtem odstavku 23. točke javnega razpisa se del besedila spremeni tako, da se namesto: »vključno 11. 7. 2018« glasi: »vključno 30. 7. 2018«.
Preberi več
18. 6. 2018

Sprememba Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019

Sprememba Javnega razpisa za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019 (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018 V Javnem razpisu za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« se spremenita prvi odstavek ter tabela 3 v točki »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, tako, da se glasita: »6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.600.000,00 EUR, od tega 2.930.000,00 EUR za programsko območje Zahod in 3.670.000,00 EUR za programsko območje Vzhod.
Preberi več
18. 6. 2018

Prvi javni razpis za Ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Predmet javnega razpisa so podpore za izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila zaradi škod na ribah in izgube prihodka v obratih akvakulture, ki se nahajajo v območjih NATURA 2000.
Preberi več
18. 6. 2018

Obvestilo (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)

Obvestilo (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018) Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega razpisa, št. 430-1862/2017, za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/18, pod objavo Ob-1821/18, z dne 30. 3. 2018, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve
Preberi več
18. 6. 2018

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč in ponudb za prodajo nepremičnin

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018) Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Uradni list RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018)
Preberi več
18. 6. 2018

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2018 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorju v zvezi z razvojnimi usmeritvami kmetijske politike na posameznem področju javnega interesa, ki so nujne za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva, prehrane in podeželja ter v zvezi s spremljanjem in nadziranjem njihovega izvajanja.
Preberi več
18. 6. 2018

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 na vseh znanstvenih področjih (na japonski strani so ta področja vključena v znanstvene vede: družboslovje, naravoslovje in humanistika). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Japonska.
Preberi več
18. 6. 2018

Dodatni javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih...

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskih oziroma študijskih letih 2015/2016 ali 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.
Preberi več
11. 6. 2018

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS (Uradni list RS št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018) Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Preberi več
11. 6. 2018

Javni razpis za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture

Javni razpis za izbor operacij »za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019 (JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST)« (Uradni list RS št. 39/2018 z dne 8. 6. 2018). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin.
Preberi več