Show menu

Ostali razpisi

26. 6. 2017

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Preberi več
26. 6. 2017

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin (Uradni list RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017)

Izvajalec razpisa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Preberi več
26. 6. 2017

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov...

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami« (Uradni list RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni proces.
Preberi več
26. 6. 2017

Obvestilo o objavi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji

Obvestilo o objavi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017)
Preberi več
26. 6. 2017

Razveljavitev Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, razveljavlja Sklop 2 Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/17, dne 7. 4. 2017 (Ob-1939/17). Prejete prijave na Sklop 2 javnega razpisa bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnilo prijaviteljem.
Preberi več
20. 6. 2017

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov: - manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov; - podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov.
Preberi več
20. 6. 2017

Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev

Cilji predmetnega javnega razpisa so 1) spodbujanje učinkovite rabe radiofrekvenčnega spektra, 2) ohranjanje in spodbujanje učinkovite konkurence na trgu operaterjev storitev MMDS, BWA ter inovativnosti, upoštevajoč potrebo po izogibanju škodljivim motnjam in zagotavljanju tehnične kakovosti storitve, z namenom povečanja razpoložljivosti širokopasovnih storitev in učinkovitih rešitev za potrebe povečanega brezžičnega pretoka podatkov, 3) spodbujanje naložb in inovacij ter razvoja storitev in 4) zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi spektra.
Preberi več
20. 6. 2017

Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.
Preberi več
20. 6. 2017

Javni razpis»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.
Preberi več
20. 6. 2017

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij (projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev s posebnimi potrebami.
Preberi več