Show menu

Ostali razpisi

24. 4. 2018

Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2018/19

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem 2018/19.
Preberi več
24. 4. 2018

Javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2018-1

Predmet javnega razpisa:je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, serije izobraževalno-dokumentarnih oddaj na temo »Vzgoja mladih za gorništvo«, 2 dela dolžine 25 minut za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.
Preberi več
24. 4. 2018

Obvestilo: Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo vloge, z dne 17. 4. 2018“.
Preberi več
24. 4. 2018

Obvestilo: Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 16. 4. 2018.«
Preberi več
24. 4. 2018

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017, v katerega se vključi naslednja sprememba: v 1. poglavju javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se 3. točka po novem glasi: »Višina razpisanih posojil Sklada je 2.330.000,00 EUR.«.
Preberi več
24. 4. 2018

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 18/17 dne 14. 4. 2017, se v točki 3.7 Okvirna višina sredstev spremeni okvirna višina nepovratnih sredstev v letu 2018 iz 49.000,00 EUR na 70.000,00 EUR.
Preberi več
16. 4. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018, JR-PRS2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.
Preberi več
16. 4. 2018

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji za leto 2018

Redni letni javni razpis za sofinanciranje razvoja scenarija na področju celovečernega igranega in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne glede na dolžino trajanja za leto 2018
Preberi več
16. 4. 2018

1. javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira.
Preberi več
16. 4. 2018

Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

Predmet JR je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.
Preberi več