Show menu

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah« (Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017)

22. 2. 2017
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za dodelitev sredstev se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1: »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V skladu z OP 2014-2020 v okviru omenjenega specifičnega cilja mora Slovenija največ pozornosti nameniti krepitvi kompetenc mladih, ki so ključne za izboljšanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. V ta namen se bo z izvajanjem različnih modelov prehajanja med izobraževanjem in okoljem izboljšalo kompetence šolajočih se posameznikov na eni strani in opolnomočilo strokovne delavce v izobraževanju. Prav tako bomo zasledovali tudi cilje Strategije pametne specializacije na področju, ki spodbuja sistemske in dolgoročnejše ukrepe znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema za pridobivanje ključnih znanj in kompetenc.

Namen javnega razpisa je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi povezovanje osnovne šole z okoljem. Šola bo z njimi sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega. 

Predmet tega javnega razpisa je torej razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.

Več informacij na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1511

Datum objave: 03.02.2017
Rok za prejem ponudb: 27.03.2017 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Objava: Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017