Show menu

Javni razpis za izbor projektov »spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij« (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA)

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov (operacij) za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem v okviru pouka slovenskega jezika s književnostjo. 

Namen javnega razpisa je s pomočjo novih učnih jezikovnih  e-orodij  razviti  inovativne  učne  prakse ter  prožne učne metode in pristope za pouk slovenskega jezika s književnostjo, ki bodo pripomogli k zvišanju jezikovne zmožnosti ter povečanju usposobljenosti učencev in dijakov za uporabo digitalnih virov in orodij, posledično pa k dvigu njihovih splošnih zmožnosti. Z izobraževanjem učiteljev na področju jezikovnih e-zmožnosti se bo okrepila njihova strokovna usposobljenost, da bodo lahko z inovativnimi metodami poučevanja, ki jih s sabo prinašajo nova učna jezikovna e-orodja, prispevali k razvoju kritičnega in kreativnega razmišljanja, analitičnih sposobnosti, podjetnosti in digitalnih sposobnosti mladih.  S  spodbujanjem  prožnih  oblik  učenja,  torej  tudi z e-učenjem z učnimi jezikovnimi e-orodji in s krepitvijo prilagojenosti učiteljskih zmožnosti potrebam učencev in dijakov v digitalni dobi, se bodo izboljšale možnosti šolajočih  se  posameznikov  za  uspešno  vključevanje v družbo in na trg dela. Za šolajočo mladino je namreč pomembno, da že od zgodnjih obdobij izobraževanja pridobiva znanja, sposobnosti in spretnosti, ki ji olajšajo delovanje v sodobni informacijski družbi in ji v prihodnosti zagotavljajo boljšo prilagodljivost na spreminjajoče se potrebe na trgu dela, ki zahtevajo znanje vedno novih veščin, tudi s področja jezikovne zmožnosti v povezavi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami.

Cilj  javnega  razpisa  je  izdelava  učnih  jezikovnih e-orodij ter priprava in izvedba strategij prožnih oblik učenja (oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateškega dokumenta s področja prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, izvedba izobraževanj učiteljev za delo z učnimi jezikovnimi e-orodji in pripadajočimi metodami dela ter vključitev učnih jezikovnih e-orodij in inovativnih učnih pristopov v pouk slovenskega jezika s književnostjo) na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 20. 4. 2017 do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo,  Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017