Show menu

Javni razpis Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki bodo spodbujale vključevanje didaktične uporabe IKT  v  visokošolskem  pedagoškem  procesu  na  vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov.

Namen javnega razpisa je spodbuditi modernizacijo  visokošolske  didaktike  s  preudarno  uporabo IKT in prehodom na digitalno izobraževanje za dvig kakovosti lastnega delovanja visokošolskih zavodov ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente za hitrejši in vidnejši doprinos k uspehu gospodarstva in širše družbe. Pomembno je, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.

Cilj  javnega  razpisa  je  razvoj  inovativnih  učnih okolij in uvajanje metod in pedagoških praks z vključevanjem novih tehnologij (npr. razvoj inovativnih učnih gradiv, interdisciplinarnih predmetov, novih pedagoških modelov, novih oblik učenja), ki bodo zagotavljale dvig splošnih kompetenc študentov (npr. IKT veščine). Cilj je tudi spodbujanje prožnih oblik učenja z vključevanjem didaktične uporabe IKT v visokošolski pedagoški proces na vseh študijskih področjih preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja za krepitev digitalnih spretnosti in znanj ter digitalne pismenosti študentov in diplomantov.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 12. 4. 2017 do 13. ure.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017