Show menu

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

27. 3. 2017
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn (oznaka: JR EE OVE 2017) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije (Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017) 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije (v nadaljevanju: EE-OVE).

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana


Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017