Show menu

Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov

24. 4. 2017
Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.

Rok za oddajo vlog je 6. 6. 2017 do 9.00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Povezava:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051