Show menu

Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017

22. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017 (Uradni list RS št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017)

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:
i.  spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
ii.  ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
iii.  prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
iv. spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in /ali neopredmetena osnovna sredstva pri:
i. vzpostavitvi nove poslovne enote,
ii. širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
iii. diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
iv. bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Rok za oddajo vlog je 16. 6. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana.