Show menu

Sprememba 2. Javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

29. 5. 2017
Sprememba 2. Javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja (Uradni list RS št. 26/2017 z dne 26. 5. 2017)

V 2. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja (Uradni list RS, št. 79/16 in 9/17) se v tretjem poglavju  z  naslovom  »3.  UPRAVIČENEC«  v  2.  točki 
beseda »ter« nadomesti z besedo »ali«.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1292