Show menu

Spremembe javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

5. 6. 2017
Spremembe javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (referenčna številka: 4300-117/2015 (Uradni list RS št. 27/2017 z dne 2. 6. 2017)

Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:

2. Pravna podlaga
Na koncu se doda alineja:
  • Zapisnik 4. zasedanja odbora za spremljanje programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija– Avstrija z dne 23. maja 2017.

13. Izbor projektov
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Za prvim odstavkom se vstavi nov odstavek:
V primeru napačno izpolnjenih polj (največ 4 polja), ki se ocenjujejo v okviru administrativnega merila A4 (Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se pozove  vodilnega partnerja za dopolnitve. Dopolnitve se lahko nanašajo zgolj na izpolnjevanje administrativnega merila A4. Vodilni partner ima možnost dopolniti prijavnico v roku 5 koledarskih dni od poziva za dopolnitve poslanega v sistemu eMS. V primeru, da projekt, po prejemu dopolnitev ali preteku 5 koledarskih dni, še vedno ne zadosti merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti, se projekt zavrne. Projekt v nadaljevanju ne bo predmet ocenjevanja z vidika kakovosti.

Izvajalec razpisa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko