Show menu

Sprememba javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

13. 6. 2017
Sprememba javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 88/16 z dne 30. 12. 2016.
V Javnem razpisu za »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, se spremenijo:
  • drugi odstavek 2.1 točke javnega razpisa »Namen in cilj javnega razpisa« tako, da se navedeni odstavek po novem glasi:
»Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 81 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.«
  • prvi in drugi odstavek 6. točke javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, tako, da se navedena odstavka po novem glasita:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih RRI projektov, znaša skupaj 13.228.721,94 EUR, 
in sicer:
  • 5.729.139,71 EUR – namenska sredstva EU, Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 4.853.837,84 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 1.432.284,93 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
  • 1.213.459,46 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do 2019, oziroma do porabe sredstev. Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
  • v letu 2017: 3.637.898,53 EUR,
  • v letu 2018: 5.952.924,87 EUR,
  • v letu 2019: 3.637.898,54 EUR.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija