Show menu

Sprememba: »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije«

13. 6. 2017
V Javnem razpisu »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« (Uradni list RS št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017), (Uradni list RS, št. 74/16, Ob-3496/16) se:
1. tretji odstavek točke 2.1. »Namen in cilj javnega razpisa« spremeni tako, da se v prvem stavku beseda »dveh« zamenja z besedo »sedmih«, 2. prvi odstavek točke 6. »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis« spremeni tako, da se glasi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru odobrenih PD projektov, znaša skupaj 7.400.500,00 EUR, in sicer:
  • 2.317.200,00 EUR – namenska sredstva EU, 
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 3.603.200,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
  • 579.300,00 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
  • 900.800,00 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.«
3. četrti odstavek točke 6. »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis« spremeni tako, da se glasi:
»Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 do vključno 2020, oziroma do porabe sredstev. 
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
  • leto 2017: 1.915.500 EUR,
  • leto 2018: 2.850.000 EUR,
  • leto 2019: 1.750.000 EUR,
  • leto 2020: 885.000 EUR.«

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija