Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji«

20. 6. 2017

Javni razpis za izbor operacij »Jezikovna integracija ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji« (JR-ESS-RANLJIVE SKUPINE GOVORCEV)

(Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij (projektov) za spodbujanje jezikovne integracije ranljivih skupin govorcev v Republiki Sloveniji, in sicer govorcev s posebnimi potrebami.

Namen javnega razpisa je omogočiti govorcem s posebnimi potrebami (gluhim/naglušnim, slepim/slabovidnim, gluhoslepim, osebam s specifičnimi motnjami (npr. disleksijo), osebam z motnjami v duševnem razvoju) polno razviti sporazumevalno zmožnost za dejavnejše vključevanje v družbo, in sicer z razvojem metod in gradiv izobraževanja, gradnjo specifičnih jezikovnih orodij za učinkovitejše sporazumevanje, omogočanjem alternativnih poti sporazumevanja (npr. tiskanje v brajici, uveljavljanje znakovnega jezika) ter dejavnim udejstvovanjem govorcev s posebnimi potrebami na področju kulture (sodelovanje pri npr. filmski in gledališki produkciji, na bralnih ali pogovornih urah o leposlovju, razstavah, filmih ipd.).Namen razpisa je tudi ozaveščati javnost o specifiki sporazumevalnih potreb omenjenih govorcev in o sprejemljivosti drugih (in drugačnih) poti komuniciranja, kar je eden od pogojev, da se alternativnim potem sporazumevanja prizna enakovreden položaj, kot ga ima slovenščina. Osebe s posebnimi potrebami morajo namreč svoje sporazumevalne potrebe uresničevati po drugih poteh. Možnost takšnega alternativnega izražanja je nujna za preprečitev njihove izolacije.

Rok za prejem ponudb: 14.08.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1829