Show menu

Javni razpis»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

20. 6. 2017

Javni razpis»Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

(Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017)

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih. Ukrep je namenjen brezposelnim mladim, starim do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju, so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledimo  priporočilom vrednotenj  in  Unije, vključno Evropske komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si  bodo  pridobili znanje  in  kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.

Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom znižanja brezposelnosti mladih.

Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob zaključku projekta zaposleni oziroma so si pridobili znanje in  kompetence  pri delu  z  otroki s posebnimi potrebami, kar povečuje njihovo zaposljivost.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo,  ki  bodo v  pomoč  otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.

Rok za prejem ponudb: 10.07.2017 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1551