Show menu

Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«

20. 6. 2017

Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«

(Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017)

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Prenos znanja in tehnologij, ki je ob izobraževanju in  raziskovalni  dejavnosti tretji  steber  dejavnosti JRO,  je proces prenosa znanstvenih odkritij iz JRO v podjetje z namenom nadaljnjega razvoja in komercializacije, kar pomeni prenos v javno korist in gospodarsko izrabo za povečanje družbene blaginje.

Pisarne za prenos tehnologij (TTO) delujejo kot vmesnik med JRO in podjetji, kot vstopna točka do podjetij in JRO ter imajo vse pomembnejšo vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja med raziskovalno in gospodarsko sfero. TTO z izvajanjem ustreznih procesov skrbijo, da se rezultati raziskav na JRO ovrednotijo, ustrezno zavarujejo s pravicami intelektualne lastnine in tržijo.

Javni razpis bo nadgradil delovanje TTO na ravni celotne Slovenije, ki bodo kot del podpornega okolja nudile kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. Spodbujanje dejavnosti in dvig aktivnosti TTO bo prispevalo k dodatni pospešitvi prelivanja raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo in s tem pomagalo podjetjem v Sloveniji, da postanejo inovacijsko aktivna.

 

Rok za prejem ponudb: 17.07.2017 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1550