Show menu

Javni razpis za »Spodbude za razvojne projekte 2«

4. 7. 2017
Javni razpis za »Spodbude za razvojne projekte 2« (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:- pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),- skrajšanja časa od ideje do trga,- krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,- povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Navedeni cilj javnega razpisa bomo dosegli s podporo najmanj 150 podjetij z nepovratnimi sredstvi.

Rok za prejem ponudb: 26.09.2017 do 14:25.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo