Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022

4. 7. 2017
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017 do 2022 (oznaka: JR PŠ EE 2017), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, specifičnega cilja Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov (Uradni list RS št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za nakup in vgradnjo pametnih števcev električne energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči), so namenjene za projekt zamenjave števcev električne energije, in sicer s pametnimi števci, ki elektroenergetskim podjetjem omogočajo tako daljinsko odčitavanje kot tudi samo krmiljenje električnega števca (v nadaljevanju: PŠ-EE).

Rok za predložitev vlog najkasneje do 31. 7. 2017.

Izvajalec razpisa Ministrstvo za infrastrukturo