Show menu

Sprememba Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj...

24. 7. 2017
Sprememba Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Uradni list RS št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017)

V Javnem razpisu za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Uradni list RS, št. 9/17, Ob-1507/17), se spremeni višina predvidenih sredstev za nacionalno sofinanciranje projektov Eurostars v letu 2018, zato se v prvem odstavku 8. točke javnega razpisa del besedila spremeni tako, da se namesto »v letu 2018 800.000,00 EUR glasi: »v letu 2018 1.000.000,00 EUR.«

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene, v kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremembami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1104