Show menu

8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017

31. 7. 2017
8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  za leto 2017 (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)

Podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: podukrep 4.1) je v skladu s prvim in tretjim odstavkom 5. člena Uredbe namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47, v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi), in sicer za:
 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
 • ureditev trajnih nasadov,
 • nakup in postavitev mrež proti toči,
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali 
 • oziroma gojene divjadi,
 • izvedbo agromelioracij,
 • zaščito čebeljih panjev pred medvedi,
 • ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter 
 • energetskih priključkov do javne infrastrukture,
 • ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega  uporabnika, ter 
 • nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba.

Rok za prejem ponudb: 29. 11. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano