Show menu

3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017...

31. 7. 2017
3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017)


V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe je podpora iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: podukrep) namenjena naložbam v:
  1. predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202, z dne 7. 6. 2016, str. 47; v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi). Predelava  kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo. Kot predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode se šteje zlasti: rezanje sadja in zelenjave, priprava kaše iz sadja in zelenjave, luščenje in mletje semen, postopek proizvodnje hmeljnih proizvodov v skladu s predpisom, ki ureja certificiranje pridelka hmelja, razen sušenja hmelja (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode);
  2. predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, pri čemer so nekmetijski proizvodi tisti proizvodi, ki niso določeni v Prilogi I k Pogodbi (v nadaljnjem besedilu: predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);
  3. trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave. V skladu z 20. točko 2. člena Uredbe trženje kmetijskih proizvodov pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu  posredniku  ali  predelovalcu  ter vse dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo. Prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih (v nadaljnjem besedilu: trženje kmetijskih proizvodov).


Rok za prejem ponudb: 30. 11. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano