Show menu

Javni razpis»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«

7. 8. 2017
Javni razpis»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2« (Uradni list RS št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017)

Namen javnega razpisa je:
  • spodbujanje naložb podjetij v RRI,
  • prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
  • prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
  • omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje  2020 lažji dostop do drugih virov financiranja.

Cilj javnega razpisa z vidika OP 2014-2020 je prispevati k specifičnemu cilju: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav,  pilotnih  linij,  ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta 3 prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor  za sofinanciranje.

Rok prijave: Roki za oddajo vlog so: 29. 9. 2017, 12. 9. 2018 in 12. 9. 2019.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.