Show menu

Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc...

22. 8. 2017
Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (Uradni list RS št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017)

Z javnim razpisom za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo želimo posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah (v nadaljevanju VIZ), še posebej na področju kulturne zavesti in izražanja.

Dne 4. 11. 2016 je bil objavljen javni razpis Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, na katerega za sklop 1.2 Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje, ni bil izbran nihče od prijavljenih in so ostala nerazdeljena sredstva v višini do 1,125 mio EUR. S tem javnim razpisom nadaljujemo z aktivnostmi za dvig splošnih kompetenc (bralna in digitalna pismenost, kritično mišljenje, reševanje problemov ...) iz javnega razpisa za izbor operacij Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, še posebej kulturne zavesti in izražanja, oziroma za dvig sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.

Cilji javnega razpisa so:
  • vzpostavitev oziroma nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc s poudarkom na kulturni zavesti in izražanju na VIZ, ki vključujejo vse ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (do visokošolskega sistema), pri tem pa se bodo VIZ povezovali med seboj, z javnimi visokošolskimi zavodi, z javnimi zavodi po 28. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter z javnimi raziskovalni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
  • vzpostavitev oziroma nadgradnja celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev javnega razpisa (npr. didaktična podpora, usposabljanje strokovnih delavcev VIZ, strokovne skupnosti in e-skupnosti za sodelovanje in izmenjavo dobrih praks, didaktična gradiva, evalvacije ipd.), ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov, javnih zavodov po 28. členu ZOFVI in javnih raziskovalnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja;
  • spremljava dejavnosti projekta iz prejšnjih alinej ter evalvacija dosežkov, ki vključujeta postopke ugotavljanja dviga kompetenc s poudarkom na kulturni zavesti in izražanju.
Ciljne skupine javnega razpisa so: otroci, učenci in dijaki (v nadaljevanju učenci) ter strokovni in vodstveni delavci v VIZ.

Rok za prejem ponudb: 26.09.2017 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport