Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP

25. 9. 2017
Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »celostna energetska prenova stavbe z več upravljavci (Šmarje pri Jelšah) po principu JZP (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

Predmet koncesij je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektu pravosodne  in  državne  uprave  v  Šmarju  pri  Jelšah. 

Predmet koncesije je lahko poleg pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije tudi pogodbena oskrba z energijo v prej navedenem objektu.

Območje izvajanja koncesije obsega objekt pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah na hišnih številkah Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11 v Šmarju pri Jelšah, številka stavbe 444, k.o. 1200 Šmarje pri Jelšah, ki je v skupnem upravljanju Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo.

Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ 20 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z določbami ZJZP, Uredbe in sklenjene  koncesijske pogodbe.  Razmerje  javno-zasebnega partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno z določbami le-te

Rok za prejem prijav 8. 11. 2017 do 9.30.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za pravosodje