Show menu

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

2. 10. 2017
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017) (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
 
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
  • infrastrukturo za pešce,
  • infrastrukturo za kolesarje,
  • avtobusna postajališča.

Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 20.037.309,54 EUR.
Razpisni roki: 
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
  1. Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
  2. Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
  3. Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infastrukturo