Show menu

Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022

2. 10. 2017
Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022 (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13,17/15 in 27/17 – v nadaljevanju ZPOP-1), ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture. Javni razpis je namenjen:
  • krepitvi podjetniškega potenciala za MSP;
  • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

Cilji javnega razpisa so:
  • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa in
  • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti,in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjim rezultatom:
  • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah (v nadaljevanju SPOT regije). V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bo financiran en SPOT regije za ciljno skupino v obdobju od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2022.
Samostojni vlagatelj, v primeru konzorcija pa vlagatelj in posamezni konzorcijski partnerji morajo izvajati naslednje naloge:
  • promocija podjetniške kulture,
  • izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP,
  • povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni,
  • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Rok za oddajo vlog je do vključno petinštirideset (45) dni od objave v Uradnem listu RS, to je do vključno 13. 11. 2017 (oddane na sedežu agencije ali poslane po pošti (poštni žig))

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije