Show menu

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

16. 10. 2017
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Cilji:
  • Na podlagi analize dejavnikov učnega okolja, poučevanja in pouka v povezavi z  učno motivacijo in znanjem učencev ugotoviti, kako pri pouku spodbujati motiviranost učencev za učenje in pozitiven odnos do znanja na posameznih predmetnih področjih in  doseganje kakovostnega znanja pri različnih učencih (npr. učno uspešnih in manj uspešnih, pri učencih iz družin nižjega,srednjega ter višjega socioekonomskega položaja, pri učencih priseljencev in slovenskih učencih; pri učencih na različnih stopnjah izobraževanja).
  • Na podlagi analize medgeneracijskih razlik v učnem okolju, poučevanju in učni motivaciji v povezavi z znanjem učencev v Sloveniji (analiza časovnih trendov) ugotoviti, katere dejavnike v učnem okolju in poučevanju v sodobni slovenski šoli bi bilo smiselno okrepiti oziroma izboljšati, da bi zagotovili kakovost učnih procesov, pozitiven odnos do znanja in kakovostno znanje prihodnjih generacij otrok, ki se šolajo v Sloveniji.
  • Na podlagi analize povezanosti učnega okolja, poučevanja, učne motivacije in dosežkov učencev v različnih državah, ki so s Slovenijo primerljive (npr. države EU), ugotoviti, kateri so ključni elementi kakovosti učnih procesov, ki vodijo do kakovostnega znanja in pozitivnega odnosa do znanja otrok na različnih stopnjah izobraževanja.
  • Oblikovati nabor procesnih kazalnikov kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo omogočil spremljanje in vrednotenje na ravni posameznih šol, na ravni posameznih stopenj izobraževanja ter na ravni celotnega vzgojno izobraževalnega sistema.

Prijave morajo biti oddane do vključno 13. 11. 2017 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javne agencija za raziskovalno dejavnost RS