Show menu

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«

2. 11. 2017
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18« (Uradni list RS št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017)

Namen javnega razpisa je  izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovit to upravljanje poslovnih procesov, business process  management,  dizajn  management ...) in tudi  zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Za vsakega od prijaviteljev mora biti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljeno, v katerem od programskih območij se bo v celoti izvajala aktivnost.
Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma poslovni naslov njegove poslovne enote ali podružnice v kateremkoli programskem območju. 
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.

V kolikor bi se ugotovilo, da se operacija ni izvedla v  kohezijski regiji, ki jo je navedel upravičenec v vlogi, agencija odstopi od pogodbe in v primeru že izplačanih sredstev zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva nakazila v dobro proračuna RS.

Ciljne skupine: mikro, mala in srednje velika  podjetja, ki  želijo izboljšati svojo konkurenčnost preko procesnih izboljšav.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo  zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Roki za oddajo vlog so:
  • 1. rok: 7. 12. 2017,
  • 2. rok: 22. 2. 2018.


Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije