Show menu

Sprememba JR »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«

6. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017) Javnega razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/17, dne 13. 10. 2017.

V točki 4. »Regija izvajanja« se spremeni Tabela 2…Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo tako, da se glasi:
Tabela 2: Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo
Kategorija velikosti ZD

V točki 8. »Obdobje upravičenosti stroškov« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»MZ bo v okviru sklopa 1 sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 31. 12. 2019. Obdobje  upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2020. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) upravičenca je od 1. 1. 2018 do 1. 3. 2020.«

V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop« se v celoti izbriše četrti odstavek besedila, ki se začne »Izmed vseh prijaviteljev ...«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.
Ta sprememba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/