Show menu

Sprememba JR »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme«

6. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017) Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.

1. Podaljšanje rokov
V točki 20. javnega razpisa »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev, datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, način obveščanja kandidatov in podpis pogodbe« se spremenijo:
  • zadnji stavek drugega odstavka tako, da se glasi:
»Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 19. 11. 2017 do 24. ure.«;
  • zadnji stavek tretjega odstavka tako, da se glasi:
»Kandidati naj pri prijavi skrbno pregledajo predhodno vnesene podatke, ki se nanašajo na VIZ in o morebitnih napakah obvestijo Arnes najkasneje do 16. 11. 2017 do
24. ure na elektronski naslov sio-2020@arnes.si«;
  • roki za zastavljanje vprašanj v zvezi z  javnim razpisom v četrtem odstavku tako, da se določba glasi: »Rok za zastavljanje vprašanj je 16. 11. 2017 do 24. ure. Odgovore bo Arnes objavil najkasneje do 17. 11. 2017 do 24. ure na https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9411 «
  • deseti odstavek, ki se nanaša na odpiranje vlog, tako, da se glasi: »Odpiranje prispelih vlog se bo začelo dne 20. 11. 2017 ob 9. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.«

Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://arnes.splet.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije