Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije«

6. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (Uradni list RS št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017)

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Namen razpisanih programov socialne aktivacije je tudi odpravljanje pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij, ki so značilne za osebe iz ciljnih skupin. Predvideva se izvajanje:
  • predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija,
  • predvidoma 8 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija.
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.
Skladno z 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP 2014–2020 »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljnih skupin, ki bodo po koncu programov vključene v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev.

Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projektov dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki jim bodo omogočili:
a.) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
b.) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo,
c.) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti,
d.) osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo in približevanje na trg dela,
e.) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
f.) dvig uporabnih znanj za izboljšanje možnosti za vstop na trg dela.

2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v lokalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z osebami iz ciljnih skupin, kot npr. Centra za socialno delo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, nevladnih organizacij, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov ter drugih deležnikov z namenom čim širšega prepoznavanja problematike oseb iz ciljne skupine ter možnosti njihovega vključevanja v najrazličnejše programe oziroma na trg dela.

Rok za prejem ponudb:     11.12.2017 do 15.00 ure

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066