Show menu

Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«

6. 11. 2017
Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«
(Uradni list RS št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017)


Predmet javnega razpisa je razvoj didaktičnih pristopov in v in strategij ter podpornega okolja v okviru modela spodbujanja podjetnosti v gimnazijah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. V okviru tega modela se mora dijakom zagotoviti razvoj in uresničevanje idej v okolju, pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov dijakov ob partnerskem sodelovanju gimnazij z okoljem: gospodarstvom, NVO in raziskovalnim sektorjem. Model mora vključevati tudi razvoj uporabe novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc, skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L št. 394 z dne 30. 12. 2006, str. 10), Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 (UL C št. 17 z dne 20. 1. 2015, str. 2) ter EROPI.

Ključna cilja javnega razpisa sta:
  • razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v gimnazijah, ki bo usmerjeno v odprto in prožno prehajanje med gimnazijo in okoljem;
  • opolnomočenje dijakov in strokovnih delavcev v gimnazijah s kompetenco podjetnosti.
V okviru tega bo v razvojni fazi projekta poudarek na razvoju modela in aktivnosti pilotiranja in preizkušanja modela, v fazi implementacije pa predvsem na uvajanju uspešnih evalviranih pristopov v izobraževalni sistem. Izbrani prijavitelj bo pri tem dolžan zagotoviti transparentnost in objektivnost v postopku izbire, kateri od mnogih mogočih pristopov k spodbujanju kompetence podjetnosti bodo pilotirani in preizkušani.
Iniciativo za prej omenjene pristope lahko poda bodisi partner konzorcija, bodisi katerakoli druga organizacija, ki v primeru izbora postane zunanji izvajalec.
Na ta način se zagotovi odprtost procesa uvajanja podjetnosti v gimnazije na eni strani, prav tako pa se spodbudi uvajanje drugačnih, inovativnih pristopov na drugi strani.

Rok za prejem ponudb:     04.12.2017 do 12:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1575