Show menu

Sprememba Javnega razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ...

20. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017) »Javnega razpisa za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/17, dne 13. 10. 2017 in Uradnem listu RS, št. 62/17, dne 3. 11. 2017.

V točki 11.1 »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 10. ure.«

V točki 11.2. »Dodatne informacije in obveščanja« se spremeni zadnji stavek v drugem odstavku tako, da se glasi:
»Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 27. 11. 2017 do 12. ure.«

V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop 2« se spremeni drugi stavek v drugem odstavku tako, da se glasi:
»Vloge se bodo odpirale dne 4.12. 2017 ob 12.uri.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje