Show menu

Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki...

20. 11. 2017
Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017)

Podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe. Pravice bo agencija podelila z odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.

Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:
  • Izbrani ponudnik programa, za katerega mu je pravica podeljena, ne sme razširjati preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki je rezervirano za prostodostopne programe.
  • Izbrani ponudnik mora pred začetkom razširjanja programa, za katerega mu je podeljena pravica, z operaterjem prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja doseči dogovor o razširjanju programa preko multipleksa (ali njegovega dela), ki ni rezerviran za prostodostopne programe. Če predmetnega dogovora izbrani ponudnik za posamezni program ne doseže, nima pravice zahtevati vključitve tega programa v posamezni multipleks (ali njegov del), ki ni rezerviran za prostodostopne programe.

Rok za predložitev ponudb je 5. 1. 2018 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije