Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

28. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017) Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I., objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17 z dne 23. 6. 2017, objavlja naslednje spremembe:
  • spremeni se točka 4.1 Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih, kjer se spremenijo predvidene vrednosti sofinanciranja po posameznih proračunskih letih. Točka 4.1 se tako pravilno glasi:
  • za proračunsko leto 2017: 1.659.473,26 EUR, od tega:
  • za vzhodno kohezijsko regijo 995.683,95 EUR, 
  • od tega:796.547,16 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
  • 199.136,79  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %), za zahodno kohezijsko regijo 663.789,31 EUR, od tega:
  • 531.031,44  EUR  s  PP  150045  PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in 132.757,87  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %) za proračunsko leto 2018: 5.015.980,48 EUR, od tega:
  • za vzhodno kohezijsko regijo 3.009.588,28 EUR, od tega: 2.407.670,62 EUR s PP 150044 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in 601.917,66  EUR  s  PP  150046  PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),  za zahodno kohezijsko regijo 2.006.392,20 EUR, od tega: 1.605.113,76 EUR s PP 150045 PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in 401.278,44  EUR  s  PP  150047  PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/