Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave

4. 12. 2017
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije (Uradni list RS št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega flamsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWO v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. 
Flamski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta skladno z določili flamskega javnega razpisa in ga odda na razpisu FWO.

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojno sodelovanja z vključevanjem slovenskih raziskovalcev v skupne flamsko slovenske raziskovalne projekte.

Rok za oddajo prijav 3. 4. 2018 do 15. ure

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/17/razpis-FWO-17.asp