Show menu

Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju

4. 12. 2017
Javni razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020 (Uradni list RS št. 68/2017 z dne 1. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2). V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti (dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko strategijo pametne specializacije (S4), v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja. Med njimi so posebej opredeljeni tudi človeški viri in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega procesa, znotraj česar je kot konkreten primer opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.

Roki za oddajo vlog so najkasneje do:
  • 5. 1. 2018 za prvo odpiranje;
  • 23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
  • 22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije