Show menu

Sprememba Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju...

19. 12. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 72/2017 z dne 15. 12. 2017) Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju –  Po kreativni poti do znanja 2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017, objavlja naslednje spremembe:

1. spremeni se  točka 4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov, sedmi odstavek, tretji stavek in se tako pravilno glasi:
»Posamezen študent lahko v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu.«

2. spremeni se točka 8. Upravičeni stroški, četrti odstavek, prva alineja, in sicer tako, da se pravilno glasi:
»– za vključitev posameznega študenta v projektne aktivnosti se izplača denarna spodbuda na podlagi standardnega stroška na enoto (ura), ki znaša 9,00 EUR/uro, vendar največ za 200 ur v primeru posameznega projekta, ki traja 5 mesecev; za 160 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 4 mesece in za 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece;«

3. spremeni se točka 9 Način predložitve vloge in rok  za  oddajo,  drugi  odstavek  in  tretji  odstavek, prva alineja. Drugi odstavek se pravilno glasi:
»Prijavitelj lahko vlogo pošlje po   pošti na   naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, ali pa jo odda osebno v  vložišču sklada (1. nadstropje), in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30, v sredo do 16. ure in v petek do 13.30), najpozneje na zadnji dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje, ki je opredeljeno v tej točki javnega razpisa.«
Tretji odstavek, prva alineja se pravilno glasi:»15. 1. 2018 za prvo odpiranje;«

4. spremeni se   10.   točka Obravnava vlog,     obveščanje o njihovi ustreznosti in postopek izbora, prvi odstavek, prva alineja in se pravilno glasi: »dne 16. 1. 2018 ob 10. uri za prvo odpiranje,«

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije