Show menu

Javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017)

4. 1. 2018
Javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (JR-UTM_P+R/2017) (Uradni list RS št. 75/2017 z dne 22. 12. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z  njihovim  zaledjem, zmanjšanju  prometnih  zastojev,  izboljšanju  kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij,  ki  predstavljajo  investicije  v  vozlišča  P+R  (parkiraj in presedi) (skupaj sredstva za sofinanciranje do 5.010.037,59 mio EUR) in je razdeljen v dva sklopa:

  • Sklop I: sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R, ne glede na tip (tip A, B1, B2 in C po Smernicah za vzpostavitev sistema P+R), predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 4.010.037,59 EUR,pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 2.005.018,79 EUR.
  • Sklop II: sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R tipa C, predvidena sredstva za sofinanciranje po tem sklopu so v višini do 1.000.000 EUR, pri čemer je višina sofinanciranja posamezne operacije omejena na 250.000 EUR.

Operacije, sofinancirane iz tega javnega razpisa, bodo tako zagotovile doseganje kazalnika učinka 4.15 (število novozgrajenih P + R na urbanih območjih, ciljna vrednost 6) Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Rok za oddajo vlog je sreda 21. 3. 2018. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo