Show menu

Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi

4. 1. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 80/2017 z dne 29. 12. 2017) Javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitev v varnem okolju za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne  dokumentacije, z dne 19. 12. 2017“.

Naročnik prav tako spreminja objavo javnega razpisa – v tretjem odstavku 2. točke (Predmet javnega razpisa), ki se pravilno glasi: »Projekt mora trajati od podpisa pogodbe do 31. 12. 2019. V kolikor bodo sredstva namenjena izvajanju projekta porabljena pred 31. 12. 
2019, pogodba preneha veljati z dnem porabe sredstev. 

Sredstva morajo biti porabljena namensko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije.«

– v prvem odstavku 5. točke (Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa), ki se pravilno glasi: »Okvirna višina sredstev za predmetni 
javni razpis je 80.000 EUR.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve.

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2735