Show menu

Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+

16. 1. 2018
Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018)

Predmet javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+ je izbira mentorjev za mlade raziskovalce, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2018 na raziskovalnih področjih po klasifikaciji področij raziskav in razvoja, ki je opredeljena v metodologiji (v nadaljnjem besedilu: klasifikacija FORD).

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno  dejavnost  Republike  Slovenije  prav  tako  do  vključno 14. 2. 2018 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 14. 2. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).


Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije