Show menu

Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«

22. 1. 2018
Popravek javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018« (Uradni list RS št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018)

1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75/17 dne 22. 12. 2017, se v točkah:

a. »2.3. Cilj javnega razpisa« v drugem odstavku, kjer je naveden način delitve sredstev po regijah, besedilo »20,83 % za vzhodno kohezijsko regijo in 79,17 % za zahodno kohezijsko regijo« nadomesti z besedilom »22,81 % za vzhodno kohezijsko regijo in 77,19 % za zahodno kohezijsko regijo«. V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa je zaposlitev 96 učiteljev začetnikov, 20 v vzhodni in 76 v zahodni kohezijski regiji« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa je zaposlitev 114 učiteljev začetnikov, 26 v vzhodni in 88 v zahodni kohezijski regiji«.

b. »5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, kjer je v prvem odstavku opredeljena višina sredstev, besedilo spremeni tako, da se glasi:»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.887.840,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2018 
naslednja:
za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 430.560,00 EUR, od tega:
  • 344.448,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
  • 86.112,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
  • za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.457.280,00 EUR, od tega:
  • 1.165.824,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
  • 291.456,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1583