Show menu

Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju ...

30. 1. 2018
Sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok  in Kostel v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018)

Namen javnega razpisa je:
  • spodbujanje začetnih investicij ter
  • ustvarjanje in ohranjanje obstoječih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Cilj javnega razpisa je, v skladu s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020, znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na:
  • spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju,
  • ustvarjanje novih in  ohranitev obstoječih delovnih mest,
  • prestrukturiranje gospodarstva na problemskem območju,
  • spodbujanje razvoja novih izdelkov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij,
  • spodbujanje razvoja turizma,
  • popolnjevanje nezasedenega prostora v poslovni in gospodarskih conah, investicije na degradiranih območjih, varovanih območjih narave, ki so skladni z omejitvami območja ter   v  opuščenih gospodarskih objektih, ki niso v funkciji.

Rok za oddajo vlog je:
  • do vključno torka, 13.  3. 2018, do 12. ure, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2018 in
  • od vključno četrtka, 3. 5. 2018 do torka, 29. 5. 2018, za projekte, za katere se predvideva sofinanciranje v letu 2019.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo