Show menu

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019

6. 2. 2018
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 6/2018 z dne 2. 2. 2018)

Namen  javnega  razpisa  je  spodbujanje  začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju.

Cilj(i) javnega  razpisa  je  zmanjšati  zaostanek v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje brezposelnosti na upravičenem območju.

Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati: ustvarjenimi novimi delovnimi mesti ter razširitev proizvodnje in storitev na upravičenem območju.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij  v  opredmetena  in  neopredmetena  osnovna  sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:
  • vzpostavitvijo nove poslovne enote;
  • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
  • diverzifikacijo  proizvodnje  ali  storitev  poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju  poslovna  enota  prej  ni  proizvajala  oziroma izvajala; ali
  • bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Rok za prejem ponudb: 12.03.2018 do 12:00.

Izvajalec razpisa:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1135