Show menu

Sprememba »Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

12. 2. 2018
Sprememba  »Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017«, (Uradni list RS št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018) objavljenem v Uradnem listu RS, št. 4/18 z dne 19. 1. 2018, objavlja naslednje spremembe:

Javni razpis se v točki 4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, spremeni v delu, ki se nanaša na vrednost razpoložljivih sredstev, in se tako pravilno glasi:
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 4.660.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2018 naslednja:

za proračunsko leto 2018: 4.660.000,00 EUR, od tega:
za KRVS 2.935.800,00 EUR, od tega:
  • 2.348.640,00 EUR s PP 160176 – PN10.2- Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
  • 587.160,00 EUR s PP 160177 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %)

za KRZS 1.724.200,00 EUR, od tega:
  • 1.379.360,00 EUR s PP 160178 – PN10.2- Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
  • 344.840,00 EUR s PP 160179 – PN10.2-Poklicno izobraževanje in usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije